تیم اجرایی

از ابتدا تا کنون

تیم اجرایی نبات

مدیران نبات

مجتبی سادات
مجتبی سادات رییس هیئت مدیره
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
محمدرضا معدنی
محمدرضا معدنی مدیرعامل
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
امیر شیخ رضائی
امیر شیخ رضائی مدیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

مارکتینگ نبات

آرش شامحمدی
آرش شامحمدی فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
امیرحسین کاشانی
امیرحسین کاشانی دیجیتال مارکتینگ
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
فاطمه محمدی
فاطمه محمدی مدیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
مهدی تاجر
مهدی تاجر فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
آقای سلیمانی
آقای سلیمانی فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
خانوم سلیمانی
خانوم سلیمانی فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

پشتیبانی نبات

آقای سلیمانی
آقای سلیمانی پشتیبان فروش آنلاین
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
مائده سلیمانی
مائده سلیمانی ادمین شبکه های اجتماعی نبات
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

پژوهش نبات

مهدی افسری
مهدی افسری فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
نرگس اعتمادیان
نرگس اعتمادیان دیجیتال مارکتینگ
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
خانم انصاریون
خانم انصاریون مدیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
مهدی تاجر
مهدی تاجر فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
آقای ایزدپناه
آقای ایزدپناه فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
آقای توکلی
آقای توکلی فروش سازمانی
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

مالی مجموعه نبات

سمانه جعفرزاده
سمانه جعفرزاده حسابدار
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

انبار مجموعه نبات

سپهر ذوالفغاری
سپهر ذوالفغاری انباردار ارشد
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
آقای ذوالفغاری
آقای ذوالفغاری انباردار ارشد
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

اداری مجموعه نبات

سرینه مانوکی
سرینه مانوکی مسئول دفتر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
پیمایش به بالا