تیم محتوا

از ابتدا تا کنون

تیم محتوا نبات

گروه دبیران و سردبیران

ناصر کشاورز
ناصر کشاورز سردبیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
شهرزاد کامکار
شهرزاد کامکار سردبیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
لاله جعفری
لاله جعفری سردبیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
مصطفی رحماندوست
مصطفی رحماندوست سردبیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
مجتبی سادات
مجتبی سادات سردبیر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

مدیران هنری

فریدون حقیقی
فریدون حقیقی مدیرهنری نبات
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
رسا تاسه
رسا تاسه مدیرهنری نبات
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

گرافیست ها

خانم رنجبر
خانم رنجبر گرافیست
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو گرافیست
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
فریدون حقیقی
فریدون حقیقی گرافیست
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو گرافیست
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
رسا تاسه
رسا تاسه گرافیست
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

نویسندگان

جان دوو
جان دوو نویسنده
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو نویسنده
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو نویسنده
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو نویسنده
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو نویسنده
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

تصویرگران

جان دوو
جان دوو تصویرگر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو تصویرگر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو تصویرگر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو تصویرگر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو تصویرگر
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

مترجمان

جان دوو
جان دوو مترجم
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو مترجم
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو مترجم
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو مترجم
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو مترجم
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

ویراستاران

جان دوو
جان دوو ویراستاران
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو ویراستاران
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو ویراستاران
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو ویراستاران
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو ویراستاران
همکار عزیز ما در مجموعه نبات

عکاسان

جان دوو
جان دوو عکاس
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو عکاس
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو عکاس
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
جان دوو
جان دوو عکاس
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
جان دوو
جان دوو عکاس
همکار عزیز ما در مجموعه نبات
پیمایش به بالا