درازترین دماغ در بین نخستی‌سانان.

میمون پروتزبینی، نوعی میمون است که در جزیرۀ برونئی زندگی می کند. طول دماغ این میمون به 17 سانتیمتر می رسد. وقتی این میمون احساس خطر می کند، بینی درازش قرمز و ملتهب می شود. در آن هنگام صداهای بلندی از دهانش خارج می کند که این بینی دراز می تواند به تشدید و یا بلند شدن هر چه بیشتر این صداها کمک کند.