فکر کن و ببین که آیا می تونی جواب این سه معما رو پیدا کنی؟

1) پدر مریم پنج تا دختر دارد: نانا و نه نه و نینی و نونو؛ اگر گفتی اسم دختر پنجم چیه؟


2) اون چیه که گردن داره؛ اما سر نداره؟


3) چه ماهی 28 روز داره؟