- من حرف نمی زنم. نمی تونم بشنوم یا چیزی بگم؛ اما همیشه حقیقت رو می گم. من چی ام؟

- چیه که مال توست ولی بقیه بیشتر بکار می‌برندش؟