نبات |نبات
 • نویسنده : مسابقات
 • تصویرگر : مسابقات
 • پسندیده : 3
 • مشاهده : 4922
 • اشتراک

مسابقه نبات 67

سلام

مجله نبات را خوب بخوانید و جواب سوالات زیر را به ترتیب در پایین صفحه در قسمت ثبت نظر بنویسید.

یعنی چه طوری؟

1-.....

2- .....

همین طور تا آخر...

 

 

سوالات:

1-    فرق بستنی سنتی با بقیه بستنی ها چیست؟

2-    پروانه از پاهایش چه استفاده ای می کند؟

3-    چرا پروانه ها و زنبورها اشک تمساح می نوشند؟

4-    موریانه ملکه می تواند هر روز چند تخم بگذارد؟

 

 

 

 

 

 

پاسخ ها:

1-    بستنی سنتی از شیر طبیعی درست می شود اما بقیه ی بستنی ها را با شیر خشک درست می کنند.

2-    علاوه بر نشستن روی گل ها، برای کشف شهدهای خوشمزه هم استفاده می کند.

3-    زیرا اشک یک عالمه مواد غذایی و معدنی دارد.

4-    سی هزار تخم

 

 |
 • | امیر حسین رشیدی بارجین
  امیر حسین رشیدی بارجین
  1396/04/28 18:15

   17 روز قبل 1-بستنی سنتی کش میاید و با زعفران درست میشود ولی بقیه بستنی ها اینطور نیست. 2-پروانه ها از پاهایشان برای نشستن روی گل ها و کشف شهدهای خوشمزه استفاده میکنند. 3-اشک تمساح پر از مواد معدنی و غذایی ضروری است که به سختی در طبیعت پیدا میشوند و پروانه ها و زنبورها به همین خاطر ازان تغذیه میکنند. 4-موریانه ی ملکه میتواند هر روز 30000 (سی هزار) تخم بگذارد. امیر حسین رشیدی

 • | امیرحسام اثناعشری
  امیرحسام اثناعشری
  1396/04/11 17:54

  1-بستنی سنتی کش میاید و با زعفران درست میشود ولی بقیه بستنی ها اینطور نیست. 2-پروانه ها از پاهایشان برای نشستن روی گل ها و کشف شهدهای خوشمزه استفاده میکنند. 3-اشک تمساح پر از مواد معدنی و غذایی ضروری است که به سختی در طبیعت پیدا میشوند و پروانه ها و زنبورها به همین خاطر ازان تغذیه میکنند. 4-موریانه ی ملکه میتواند هر روز 30000 (سی هزار) تخم بگذارد. امیرحسام اثناعشری

 • | محمد محسن دارایی
  محمد محسن دارایی
  1396/04/03 16:45

  1-بستنی سنتی از شیر طبیعی درست می شود ولی بستنی های دیگر از شیر خشک درست می شوند. 2-علاوه بر نشستن روی گل ها برای کشف شهدهای خوشمزه استفاده می کنند. 3-اشک یک عالمه مواد غذایی و معدنی دارد که با شهد و گرده ای که تغذیه ی معمولی حشره هاست ،خیلی فرق می کند. 4- موریانه ملکه می تواند هر روز 30/000 تخم بگذارد.

 • | سام انوشه
  سام انوشه
  1396/03/24 00:02

  1- بستنی سنتی از شیر طبیعی درست می شود اما بقیه بستنی ها با شیر خشک درست می شوند. 2-علاوه بر نشستن روی گل ها برای کشف شهد های خوش مزه استفاده می کند. 3-اشک یک عالمه مواد مغذی و معدنی دارد با شهد که تغذیه معمولی حشره هاست خیلی فرق دارد. 4-هر روز 30000 تخم می گذارد.

 • | محمد عرفان گشانی
  محمد عرفان گشانی
  1396/03/22 23:06

  1- بستنی سنتی را با شیر تازه درست میکنند ولی بقیه بستنی ها را با شیر خشک درست میکنند 2-پروانه با پاهایش علاوه بر نشستن به روی گل ها برای کشف شهد های خوش مزه هم استفاده میکنند 3-اشک تمساح یک عالمه مواد غذایی و معدنی دارد که با شهد و گرده ای که تغذیه ی معمولی حشره هاست خیلی فرق دارد 30000-4

 • | سارینا هاشمی
  سارینا هاشمی
  1396/03/20 12:38

  1-از شیر طبیعی درست میشود. 2-علاوه بر نشستن بر روی گل ها برای پیدا کردن شهدگل ها استفاده می کند چون گیرنده های حسی پروانه در پا هایش قرار دارد. 3-چون اشک تمساح مواد غذایی و معدنی دارد که با غذای معمولی آنها فرق دارد. 4-هر روز 30/000 تخم

 • | تینا سفیدزاده
  تینا سفیدزاده
  1396/03/20 10:55

  1-از شیر طبیعی درست می شود 2-از پاهایش برای کشف شهد های خوشمزه استفاده می کند 3-چون اشک یک عالمه مواد غذایی و معدنی دارد که در شهد و گرده ی گلها وجود ندارد 4-موریانه ی ملکه هرروز می تواند 30/000 تخم بگذارد