نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 8653
  • اشتراک

به نام خدا 2

به نام خدا

خدا ناز و خدا ناز
خدا همیشه یک راز

خدا ابر سفیده
خدا درخت بیده

خدا تو مهربونیست
تو قهر و دشمنی نیست

خدا چه نازنینه
همیشه بهترینه

 

 |