نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 11364
  • اشتراک

همستر

همستر

این کیه؟ این همستره
راه می‏ره مثل فرفره

باز داره چی‏ چی می‏خره؟
تخمه، نخودچی می‏خره

کجا می‏ره؟ می‏ره خونه
در انتظار مهمونه

پس کو کجاست خوراکیاش
قایم شدن توی لپاش

افسانه شعبان ‏نژاد

 |