نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 10398
  • اشتراک

به نام خدا 1

به نام خدا

خدا پاک و توانا
خدا دو چشم بینا
منو اون آفریده
برام ابرو کشیده
لبم وقتی می‏ خنده
یه قندون پُر قنده
دهن داده با دندون
دوسم داره خدا جون

طیبه شامانی

 |