نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 5
  • مشاهده : 9764
  • اشتراک

آقا گرگه و میخ

آقا گرگه و میخ

آقا گرگه صدا کرد و
به یه گله نگاه کرد و
دو تا بره جدا کرد و
پرید از لب یک جو و
به این سو و به اون سو و
ولی رفت به پایش نو یک میخ
زمین خورد و دمش کنده شد از بیخ