نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 8883
  • اشتراک

گرگ

گرگ

گر...گر...گرگ
گر گر گرگ بود
پیر و پدر بزرگ بود
یک نوه داشت گوگولی
صداش می زد «گرگولی»
پدر بزرگه مثل شب سیاه بود
گرگولی مثل ماه بود
شبیه این پدر بزرگش نبود
گوشت نمی خورد وقتی دلش گشنه بود
هیچی به غیر از شیر و موز نمی خورد
بره و بز نمی خورد.

ناصر کشاورز