نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 9325
  • اشتراک

بزغاله

بز بز بزغاله

بز بز بزغاله
افتاد با سر تو چاله
هی گریه کرد و ناله
گرگه شنید صداشو
گریه و مع ‏مع‏ هاشو
زوزه کشید و اومد
بزغاله رو صدا زد
گفت: «بده دستت و درت بیارم!
جان خودم کاری باهات ندارم.»
بزغاله گفت: «اِهِکی
کمک نکن تو یکی!
از تو کمک نخواستم و نگفتم
نمی‏ خوام از چاله به چاه بیفتم.»

ناصر کشاورز