نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 5780
  • اشتراک

سیب

سیب

یک سیب را کندم
کرمی در آن رقصید

از دیدن آن کرم
دندان من ترسید

آن را به بز دادم
بز سیب را لیسید

هی گاز زد مچ مچ
مع مع کنان خندید


علی باباجانی