نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 1
  • مشاهده : 9387
  • اشتراک

نی نی الاغه

نی نی الاغه

کره الاغ نازی
تو طویله خوابیده
تو خواب داره می خنده
امشب چه خوابی دیده

خواب دیده توی بازار
نشسته روی گاری
هی می گه آخ جون آخ جون
چه کیف می ده سواری

لالا لالا کوچولوم
بخواب و صبح شد پاشو
توی حیاط برو باز
سه چرخه تو سوار شو

طیبه شامانی

 

 |