نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 14870
  • اشتراک

لاله ولوله

لاله و لوله

یک جوجه ی زرد
خانه ی خاله است
زرده، مثل ماه
اسم او "لاله" است

لاله نانازه
لاله خوشگله
جیک جیک می خنده
مثل یک گله

 یک روز که لاله
می دوید قاه قاه
رفت تو یک لوله
لوله ای سیاه

توی آن لوله
لاله گیر افتاد
کجایی خاله؟
ای داد و بیداد


خاله جان بدو
جوجه می میره
سر لاله جان
تو لوله گیره

خاله زود آمد
لوله را چرخاند
لاله را هل داد
لوله را تکاند


از توی لوله
لاله در آمد
شده بود لولو
زشت و بدِ بد

توی آن لوله
لاله شد لولو
لولوی سیاه
لولو کوچولو


همه خندیدیم
قاه و قاه و قاه
به لاله که بود
چرکالو، سیاه

دوید تو حمام
لاله لی لی لا
تا بشه بازم
لاله ی زیبا

 |