نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 9004
  • اشتراک

کشتی امن

کشتی امن

این زمین مانند کشتی
توی دریای جهان است
ناخدای کشتی ما
یک خدای مهربان است

عرشه ی آن دشت سرسبز
کوه ها هم بادبانش
سروهای قد کشیده
پله های نردبانش

می رود او بی توقف
در مکان هایی مشخص
مقصدش را توی دنیا
نا خدا می داند و بس

طیبه شامانی

 |