نبات |نبات
  • نویسنده : شعر
  • تصویرگر : شعر
  • پسندیده : 0
  • مشاهده : 10479
  • اشتراک

دوربین چشمی

دوربین چشمی

دوربین چشم من
صبح تا شب روشن است
هر چه عکس انداخته
گوشه ی ذهن من است

شب که خوابم می برد
دوربین هم می رود
جای خیلی دور نه
پشت پلکم می رود

دوست دارد پشت پلک
باز هم کاری کند
می رود از خواب من
فیلم برداری کند

مریم هاشم پور

 |