نبات |نبات
  • نویسنده : دانشمند
  • تصویرگر : دانشمند
  • پسندیده : 10
  • مشاهده : 7179
  • اشتراک

فرو رفتن نی در سیب زمینی

فرو رفتن نی در سیب زمینی:

این آزمایش جالب را انجام دهید تا تآثیر نیروی هوای فشرده را ببینید.

 

مواد و وسایل مورد نیاز:

  • چند نی پلاستیکی
  • یک سیب زمینی خام

روش کار:

نی پلاستیکی را از کناره ی آن بگیرید بطوری که سوراخهای انتهای نی باز باشند. سپس با نوک تیز نی به پوست سیب زمینی ضربه بزنید. چه اتفاقی می افتد؟

ازمایش را با یک نی دیگر انجام دهید با این تفاوت که این بار با انگشت شصت خود سوراخ انتهای نی را ببندید. این بار چه اتفاقی می افتد؟

 

چه اتفاقی می افتد؟

وقتی سوراخ نی را با انگشت مسدود می کنیم هوای داخل نی فشرده شده و باعث محکم شدن نی می شود. در نتیجه نی داخل سیب زمینی فرو می رود. در حالیکه در آزمایش اول، نی تنها خراش کوچکی به پوست سیب زمینی می دهد.