نبات |نبات
  • نویسنده : سرگرمی
  • تصویرگر : سرگرمی
  • پسندیده : 3
  • مشاهده : 1711
  • اشتراک

پل

پل

معلم: « چرا روی رودخانه پل می زنند؟» شاگرد: « برای اینکه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.»

برچسب ها :
 |